Soukromá vyšší odborná škola umění a reklamy Orange Factory

Denní tříleté studium Reklamní tvorby pro absolventy středních škol

Soukromá Vyšší odborná škola umění a reklamy Orange Factory nabízí tříleté odborné studium Reklamní tvorba studentům s maturitou. Nabízíme studium, které vás připraví na práci v multimediálních a reklamních agenturách, grafických studiích, polygrafickém průmyslu a marketingových odděleních společností zaměřených na výrobu a obchod.

Absolvent vzdělávacího programu Reklamní tvorba je odborníkem se všeobecným i specificky zaměřeným vzděláním. Studenti vzdělávacího programu Reklamní tvorba jsou připravováni tak, aby se mohli stát velmi platnými profesionály ve své profesní kariéře.

Absolvent má všeobecný přehled, vyznačuje se výtvarným, estetickým a kulturním vnímáním, ovládá techniky, postupy a nástroje zpracování obrazu, ovládá prostředky reklamy a marketingu, je připraven k vedení zakázky a projektu, získává efektivní pracovní návyky.

Vyšší odborná škola klade důraz na osobnostní charakteristiky profesionála v oboru jak v oblasti vztahu k ostatním (týmový duch, asertivní komunikace, otevřenost, fair-play), tak ve vztahu k sobě: disciplína, odvaha, zdravé sebevědomí, i ve vztahu k řešenému problému: důslednost, pečlivost, organizovanost a pořádnost. Škola dbá na to, aby vzdělávání vedlo k profesionalitě v oboru.

Uplatnění absolventů:
Reklamní agentury
Specializovaná studia
OSVČ
Media
Marketingová a další oddělení středních a velkých podniků

Absolventi mohou vykonávat povolání jako odborníci v reklamních, výstavářských i v multimediálních agenturách, grafických studiích, jako návrháři reklamních kampaní v prodejních řetězcích i v marketingových odděleních velkých výrobních i obchodních firem jako art directoři, grafičtí designéři, animátoři, gamedesignéři, ilustrátoři, fotografové, samostatně nebo v agenturách jako reklamní a módní fotografové, fotografové pro DTP studio, v redakcích novin a časopisů, v polygrafickém průmyslu, jako reklamní poradci, manažeři a administrátoři projektu, asistenti či marketingoví odborníci. Propojení znalostí z oblasti výtvarného umění, práva, marketingu a managementu umožní vysoce kvalifikovanou úroveň komunikace s komerční i výtvarnou sférou. Absolventi mohou pracovat na pozicích samostatných pracovníků reklamy pro péči o klienty, pro výběr, plánování a nákup médií, pro průzkum reklamy, jako samostatní koordinátoři reklamní tvorby, produkční komerčních výstav, reklamních projektů, marketingových kampaní, produkční společenských akcí, samostatní pracovníci zákaznického servisu, samostatní výtvarníci reklamy, odborníci marketingu, marketingoví manažeři, samostatní grafičtí designéři, animátoři.

Tato povolání jsou v souladu s Národní soustavou povolání a jsou uplatnitelná na českém trhu práce a odpovídají v Národní soustavě kvalifikací kvalifikační úrovni profesí, které mohou absolventi vykonávat.

solentPo ukončení školy a získání titulu mohou absolventi pokračovat ve vzdělávání ve Velké Británii. Mohou si díky TOP UP programu, kterého se naše škola účastní, rozšiřovat a prohlubovat znalosti a zkušenosti a získat bakalářský titul.

Reklamní fotografie

Jakub Douda

Společné předměty

Rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny vizuální kultury a estetické vnímání, Teorie a dějiny reklamy, Marketing, Média, Projektový management, Kreativní seminář, Aplikovaná psychologie, Portfolio a scrapbook, Právo, Odborná praxe

Předměty pro Reklamní fotografii

Fotografická tvorba, Technologie analogové a digitální fotografie, Digitální zpracování fotografického obrazu, Fotografická postprodukce a digitální ilustrace, Audiovizuální a multimediální tvorba, Počítačová grafika, Výtvarná příprava, Produkce reklamní fotografie

Reklamní fotografie

Reklamní fotografie je v našem zaměření brána jako prostředek komunikace a je studována v několika rovinách. Jde o zvládnutí média, o schopnost vyjádřit svoji myšlenku, a o její svébytné autorské provedení.

Chápeme reklamní tvorbu jako prvek, který má zásadní ekonomický význam a formuje životní styl společnosti a pokud je dělána poctivě a eticky, pomáhá spotřebiteli orientovat se v produkci současné společnosti.

Po odborné stránce je student uveden do všech specifických oborů tvůrčí fotografické praxe, studiem základů fotografického zobrazování je student veden k získávání profesních návyků a dovedností tvořící základ jeho vlastní samostatné autorské práce

Reklamní fotografie připravuje absolventa školy jako vzdělaného a poučeného výtvarníka s vlastním výtvarným stylem, který je současně připraven stát se rovnocenným členem marketingového týmu a má schopnost transformovat myšlenky kampaně do vizuálně účinného sdělení.

Cílem je připravit absolventa schopného reagovat svébytným autorským přístupem na všechny formy společenské objednávky a svou tvorbou tak rozhodným způsobem vstupovat do oblasti vizuálních komunikací ať už se jedná o práci v reklamních agenturách, nakladatelských a vydavatelských domech, kulturních i výrobních institucích, stejně jako v komerčních i neziskových sférách.

Přijímací řízení

Reklamní grafika

Společné předměty

Rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny vizuální kultury a estetické vnímání, Teorie a dějiny reklamy, Marketing, Média, Projektový management, Kreativní seminář, Aplikovaná psychologie, Portfolio a scrapbook, Právo, Odborná praxe

Předměty pro Reklamní grafiku

Grafická tvorba, Počítačová grafika, Výtvarná příprava, Kresba, Typografie a písmo, Fotografická postprodukce a digitální ilustrace, Tiskové techniky a technologie, Design pro digitální média, Audiovizuální záznam

Studenti Reklamní grafiky jsou systematicky připravováni pro profesionální praxi. Hlavní důraz je kladen na samostatnou i týmovou práci, a to jak v rovině invenční, tak v rovině technologické. Grafik designér je tvůrčí osobnost schopná přísně systematického uvažování, ale zároveň i bourání konvencí a vytváření vlastních zcela uvolněných řešení.

Výuka je zaměřena na rozvoj schopnosti grafického interpretování světa, bezeslovné komunikace a budování vlastních vizuálních názorů. Student spojí svou kreativitu a výtvarné schopnosti s technickými znalostmi.

Zcela zásadní součástí je znalost tiskových technik i elektronického publikování. Výuka se věnuje tomu, aby student dokázal svůj návrh zhotovovat se zřetelem k výhodám a omezením daného média nebo nástroje a aby dokázal bezchybně připravit data pro výstup jak polygrafický, tak digitální.

Ve výuce je důležité také typografické zaměření. Studenti se učí porozumět vnitřním zákonitostem písma, propojení písma s obrazem, vhodné použití fontu pro danou příležitost, písma upravovat i vlastní písma vytvářet v programu k tomu speciálně určeném.

Studenti jsou povzbuzováni k tomu, aby navazovali na svou tvorbu, styl, oblíbené techniky a své dovednosti dále tříbili pro budoucí využití v praxi. Stále větší důraz je kladen na blízký přechod do praxe, zejména konfrontací s reálným profesionálním prostředím. Všechny práce musejí splňovat kritéria funkčnosti, komunikační vstřícnosti a estetické kultivovanosti.

Důraz je kladen především na výtvarnou stránku realizovaných projektů, inovativní postupy, ale také na marketingovou a psychologickou použitelnost a funkčnost díla.

Protože se valná část grafiky stále více posouvá k elektronickému publikování, je tento trend reflektován v zapojování dynamické grafiky do výuky. Studenti se učí vytvářet animované kompozice, animované prezentace, animovanou infografiku i dynamickou reklamu pro širokoúhlé obrazovky i velkoplošné projekce.

Absolventi nacházejí uplatnění v grafických a reklamních studiích, jako produkční, manažeři, ilustrátoři, typografové, sazeči, grafici-operátoři i v polygrafickém průmyslu.

Přijímací řízení

Prostorový design

Společné předměty

Rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny vizuální kultury a estetické vnímání, Teorie a dějiny reklamy, Marketing, Média, Projektový management, Kreativní seminář, Aplikovaná psychologie, Portfolio a scrapbook, Právo, Odborná praxe

Předměty pro Prostorový design

Prostorový design, Počítačová grafika, Výtvarná příprava, Kresba,Typografie a písmo,Tiskové techniky a technologie, Konstrukce a technologie, Produkce prostorového designu, Audiovizuální záznam

Obsah předmětu

Studenti jsou vedeni v navrhování produktů a objektů, výstavních stánků, nábytku, věcí denní potřeby i designu elektronických zařízení.

Na základě individuálního přístupu dokážeme rozvinout tvůrčí schopnosti každého jednotlivce a jeho osobitého výtvarného projevu.

Naučíme se správně vnímat prostor, světlo, materiály a hlavně jejich vzájemné vztahy při působení na člověka.

Velký důraz klademe na schopnost ztvárnění a předání myšlenek zákazníkovi ve formě rešerší, nákresů, vizualizací, myšlenkových map, virtuální reality a také reálných prostorových 3D tištěných modelů.

Velkou roli v našem předmětu hraje právě 3D tisk, jako moderní výrobní technologie slouží všem tvůrcům a pomáhá jim v jejich práci. V kombinaci s 3D skenováním a augmentovanou realitou dokážeme prezentovat ty nejsložitější projekty.

K dispozici je 3D Tiskárna Ultimaker 2 Plus, která zhmotní vaše návrhy do krásných objektů a zjednoduší proces navrhování i prezentování všech vašich produktů.

Součástí předmětu je výuka různých druhů 3D programů jako je Cinema 4D, Google Sketchup, Fusion 360, nebo kterýkoli váš vlastní software, který již ovládáte nebo chcete ovládat.

Dále se budeme zabývat vkládání 3D objektů do virtuální a augmentovanou reality pro prezentování prací v reálném prostoru, které poslouží jako dokonalý prezentační prvek.

Absolvent nachází uplatnění jako multimediální designér, schopný začlenit se do mnoha oborů jako je produktový design,  produkční manažer v postprodukci v architektonických studiích, 3D modelář, nebo jako tvůrce vizualizací v různých ateliérech vizuálního designu.

Přijímací řízení

Animace

Společné předměty

Rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny vizuální kultury a estetické vnímání, Teorie a dějiny reklamy, Marketing, Média, Projektový management, Kreativní seminář, Aplikovaná psychologie, Portfolio a scrapbook, Právo, Odborná praxe

Předměty pro zaměření

Animovaná tvorba, Digitální animace, Výtvarná příprava, Storytelling, Scénáristika, Zvuk, 3D tvorba, Filmové triky a postprodukce

Studenti se seznamují s animací a jejími obecnými pravidly a principy. Východiskem je pochopení a zvládnutí základních principů animace. Jsou vyučováni jak autorské animaci, tak práci v týmu, učí se vytvořit komplexně celý animovaný film, od vymýšlení námětu, sestavení literárního scénáře, ztvárnění a zachycení výtvarné podoby díla, efektivního vytvářeni storyboardu, psaní storyboardu podle zavedeného způsobu a norem, zvládnutí principu animatiku a práce s ním po dobu celého tvůrčího procesu až po animování klíčových snímků a fázování.

Jsou vedeni k tomu, aby pochopili filmovou řeč jako podstatu animovaného filmu, sdělili základní myšlenky, je podněcována jejich tvůrčí fantazie a jsou povzbuzováni ke svéráznému zpracování daného tématu. Učí se pracovat s výtvarnou stylizací, dramatickou zkratkou a nadsázkou.

Studenti se rovněž seznamují s existujícími animačními technikami. Důraz je kladen na zvládnutí základních animačních principů, na schopnost používat základní disciplíny, jako je animace kroku, skoku, chůze do prostoru, rytmizace animace, synchronizace obrazu se zvukem, pohyb zvířat, výrazová chůze, vyjádření emocí, řeči těla, synchronizace mluveného slova a animací – technika lyps-synchu, zvládnutí animované přípravy, schopnost vystavět pointu,

Velký díl vyučování je zaměřen na 3D animaci. Od modelování postav a prostředí, přes nastavení kostí a rigování, po samotnou animaci 3D objektů a animované postprodukce.

Velký důraz je kladen také na zvládnutí práce v týmu, schopnosti komunikace, způsoby efektivní spolupráce, schopnost přizpůsobení se danému způsobu práce.

Absolvent je schopen zvládnout širokou paletu animačních technik, od kreslené animace, přes ploškovou až k 3D animaci, má být schopen pracovat v týmu a mít svůj osobitý výtvarný projev, ale také schopnost používat současné trendy.

Absolvent je připraven na profesní dráhu ve full-servisových reklamních agenturách, ve filmových, televizních a reklamních studiích, jako televizní grafik, v postprodukci, jako 3D modelář, rigger nebo animátor.

Přijímací řízení

Gamedesign

Společné předměty

Rétorika a stylistika, Anglický jazyk, Dějiny vizuální kultury a estetické vnímání, Teorie a dějiny reklamy, Marketing, Média, Projektový management, Kreativní seminář, Aplikovaná psychologie, Portfolio a scrapbook, Právo, Odborná praxe

Předměty pro Gamedesign

Gamedesign, Počítačová grafika, Výtvarná příprava, Kresba, Storytelling, Základy programování her, Gamifikace, 3D tvorba

Gamedesign je zaměřen na základní koncepty a principy konstrukce her. Teorie je vždy rozvíjena do praktických aplikací, tak aby studenti měli možnost herní prvky a principy objevovat kolem sebe. Praktická část je věnována tvorbě her a jejich elementů v rámci různých médií, postavených na různých principech.

Studenti vytváří a testují své první hry tak, aby měli možnost se v průběhu studia učit nejen z teorie, ale i z vlastních zážitků. Studenti jsou vedeni k praktickému přístupu, tak aby v rámci týmové práce byli schopni velmi efektivně spolupracovat s dalšími profesemi.

Studenti jsou povzbuzováni, aby směřovali ke koncepčnímu a organizačnímu uvažování, zároveň je u nich vyučováno programátorské uvažování i základy programování jako i schopnost navrhnout výtvarné koncepty hry.

Student měl být schopen vymyslet téma i ideu hry, zvolit vhodný interface a všechny herní prvky. Gamedesign je postaven tak, aby herní principy dokázali studenti využít jak pro tvorbu her určených čistě k zábavě, tak pro tvorbu her s dalším posláním (reklama/marketing, gamifikace v managementu, vzdělávací hry, atd.).

Absolventi mají vhled do herních principů, zvládají programování i navrhování grafiky her a jsou schopni delegovat práci dalším profesím – programátor, výtvarník, grafik. Nacházejí uplatnění v reklamních agenturách, vývojářských studiích, herních studiích, v marketingu, ve firmách vyvíjejících aplikace pro chytré telefony a tablety. Pracují na pozicích gamedesignér, produkční, grafik, programátor.

Přijímací řízení